KONTROLLANSVARIG

För alla byggprojekt som kräver bygglov och bygganmälan ska det enligt PBL (plan- och bygglagen) finnas en kvalitetsansvarig med dokumenterad riksbehörighet. Byggkonsult Per Börjesson är av SITAC riksbehörigt certifierad (SC0482-12) kvalitetsansvarig.

När behövs en kontrollansvarig

En kotrollansvarig ska enligt PBL utses av dig som är byggherre (du som för egen räkning eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten) som kräver bygg-, rivnings-, eller marklov. Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Byggkonsult Per Börjesson har utbildningen, kunnandet och certifieringen att utföra tillsynen och kontrollerna gentemot myndigheterna och utgör därmed en garant för dina krav på kvalitet och utförande.

Kontrollplan

Som kontrollansvarig för ditt byggprojekt kommer jag kontrollera att entreprenörerna uppfyller myndigheternas bestämmelser vad det gäller utförande och teknik. Kontrollarbetet görs utifrån en objektanpassad kontrollplan innefattande:

Den kontrollansvariges arbete

Innan byggprojektet kan påbörjas ska den upprättade kontrollplanen godkännas av byggnadsnämnden. Mitt arbete som kvalitetsansvarig innefattar att se till så att kontrollplan och bygglov följs genom: