BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

CAD PROJEKTERING

KONTROLLANSVARIG

BESIKTNINGAR

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Har du funderingar som rör nybyggnation eller förändring av en befintlig fastighet? Byggkonsult Per Börjesson kan hjälpa dig att få dina projektidéer realiserade igenom hela eller valda delar av byggprocessen helt beroende på dina behov och önskemål.

Pappershus i gräs
Som projektledare ansvarar jag för att alla bitar faller på plats och i rätt ordning. Detta görs genom att samordna byggprojektets alla berörda parter, så som arkitekter, byggledning, konsulter, planläggare och myndigheter.

I egenskap av byggledare ansvarar jag för administrationen av det pågående byggprojektet. Detta innefattar allt ifrån upphandling av entreprenad till att genomförandet leder till förväntat resultat. Som byggledare fungerar jag som din förlängda arm på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen. Det som krävs för att din idé ska realiseras fullt ut.

CAD Projektering

Byggkonsult Per Börjesson kan överföra din idéskiss till färdiga byggkonstruktionsritningar.

CAD ritning
Som verktyg för mitt projekteringsarbete använder jag alltid senaste CAD programmen AutoCAD och AutoCAD Architecture.

Kontrollansvarig

För alla byggprojekt som kräver bygglov och bygganmälan ska det enligt PBL (plan- och bygglagen) finnas en kontrollansvarig med dokumenterad riksbehörighet. Byggkonsult Per Börjesson är riksbehörigt certifierad (SC0482-12) kontrollansvarig.

När behövs en kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska enligt PBL utses av dig som är byggherre (du som för egen räkning eller med hjälp av andra bygger, river eller utför markarbeten) som kräver bygg-, rivnings-, eller marklov. Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Byggkonsult Per Börjesson har utbildningen, kunnandet och certifieringen att utföra tillsynen och kontrollerna gentemot myndigheterna och utgör därmed en garant för dina krav på kvalitet och utförande.

Kontrollplan

Som kontrollansvarig för ditt byggprojekt kommer jag kontrollera att entreprenörerna uppfyller myndigheternas bestämmelser vad det gäller utförande och teknik. Kontrollarbetet görs utifrån en objektanpassad kontrollplan innefattande:

  • Vilka delar av byggprojektet som ska kontrolleras.
  • Vem som utför kontrollerna.
  • Vilka intyg och dokument som ska redovisas för byggnadsnämnden.

Den kontrollansvariges arbete

Innan byggprojektet kan påbörjas ska den upprättade kontrollplanen godkännas av byggnadsnämnden. Mitt arbete som kontrollansvarig innefattar att se till så att kontrollplan och bygglov följs genom:

  • Deltagande i byggprojektets startmöte, byggsamråd samt eventuella byggmöten, slutsamråd och besiktningar.
  • Ansvar för alla handlingar som avser projektets utformning och konstruktion.
  • Ansvar för den fortlöpande dokumentationen avseende byggprojektet så som besiktningsprotokoll, egenkontrollredovisning, kontrollintyg, utlåtande mm.

Besiktningar